1. * مهندس علي     نکونام مدير عامل و رئيس هيئت مديره.

    * دکتر متين          نکونام  نايب رئيس و عضو هيئت مديره.

    * مهندس مهدي    نکونام     سهامدار و عضو هيئت مديره.

    * مهندس مرتضي نکونام     سهامدار و عضو هيئت مديره.

    * مهندس محدثه    نکونام    سهامدار و عضو هيئت مديره.

    * لينا                      نکونام    سهامدار.