شرکت نرم افزاری بهپردازان  1. کليه آکهي ها و مزايده ها و مناقصات و هرگونه انجام معاملات صرفآ با مجوز کتبي از طرف مدير عامل و رئيس هيئت مديره و ممهور با مهرشرکت معتبر ميباشد