بازگشت

تاریخ درج : 28/8/1396
موضوع : دعوت به همکاري
خلاصه :

از طرف نهاد مسئول بازسازي از گروه يورو استار براي همکاري دعوت به عمل آمد و شرکت رد حال بررسي و ساخت 15.000 واحد مسکوني روستائي ميباشد.