1. نمايشگاه دائمي -نمايش و فروش، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان ، قم - ايران
  نمايشگاه دائمي -نمايش و فروش، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان ، قم - ايران
  منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ، استان قم - ايران
 2. رستورانت گروه يورو استار ماربييا اسپانيا
  رستورانت گروه يورو استار ماربييا اسپانيا
  سان پدرو ماربييا اسپانيا
 3. رستورانت نکومادريد اسپانيا
  رستورانت نکومادريد اسپانيا
  مادريد
 4. برج تجاري و مسکوني چابکسر
  برج تجاري و مسکوني چابکسر
  چابکسر- گيلان- ايران
 5. تهران شهرستان پرديس
  تهران شهرستان پرديس
  شهرستان پرديس
 6.                       تهران - شهرستان پرديس
  تهران - شهرستان پرديس
  شهرستان پرديس
 7. شهرک وحدت اردبيل
  شهرک وحدت اردبيل
  بلوار وحدت اردبيل
 8. مجتمع ويلايي بن هاويس اسپانيا
  مجتمع ويلايي بن هاويس اسپانيا
  ماربييااسپانيا
 9. پروژه خدمات بين راهي مادريد سيوداد رئال
  پروژه خدمات بين راهي مادريد سيوداد رئال
  سيو داد رئال جاده 420
 10. مجتمع تجاري ، ورزشي و اداري ماربييا اسپانيا
  مجتمع تجاري ، ورزشي و اداري ماربييا اسپانيا
  ماربييااسپانيا
 11. برج تجاري و مسکوني تفليس
  برج تجاري و مسکوني تفليس
  گرجستان
 12. مجتمع کارخانجات يورو استار قم ايران
  مجتمع کارخانجات يورو استار قم ايران
  منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان