خیریه

بسم الله الرحمن الرحيم

موسسه خیریه خاندان نکونام با مدیریت عاملی آقای مهندس علی نکونام در سال ۱۳۹۸با سرمایه ثبتی ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با هدف انجام امور خیریه و کمک به افراد بی بضاعت و اشتغال زایی برای آنان ‌خانواده های بی سرپرست و ایتام و پرداخت هزینه های تحصیلی، درمانی و‌ ازدواج آنان به شماره ثبت ۴۹۳۴۶ در اداره ثبت شرکتهای صنعتی و موسسات غیرتجاری استان تهران ثبت گردید. موضوع موسسه برپایی همایشات و کنفرانسهای تخصصی و مهارتی و برگزاری کارگاههای تخصصی و نگرشی، انتقال دانش فنی، ارائه مدلها و نو آوریهای نوین، کیفیت بخشی فرایندها، ارائه مدلها تربیتی و کمکهای معیشتی در حوزه رشد و توسعه کودک و خانواده های بی بضاعت و قشر آسیب دیده مبتنی بر جدیدترین تجربیات و یافته های جهانی، مطالعه و‌ارزیابی و روانشناسی و مشاوره از جمله روانشناسی در رابطه با کودکان و ایتام و حمایت از خانواده های بی سرپرست و یا بد سرپرست در داخل و خارج از کشور

مؤسسه خیریه خاندان نکونام

بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه مؤسسه خیریه خاندان نکونام


اساسنامه مؤسسات غير انتفاعي موضوع بند 13 ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 رعايت اختصارمؤسسه خيريه خاندان نکونام ناميده ميشود.

ماده 2) موضوع فعاليت امور خيريه در حوزه داخل و خارج از کشور ميباشد.
تبصره : کليه فعاليتهاي مؤسسه غيرسياسي و غيرانتفاعي مي باشد.

ماده 3) محل : مرکز اصلي آایران – تهران شهرک غرب بلوار دریا خیابان موج پلاک ۳۲ طبقا اول واحد یک کدپستی ۱۴۶۶۹۷۴۵۴۷است و در صورت نياز مي تواند برابر ماده 12 دستورالعمل اجرايي بند 13 ماده 26 در ساير نقاط داخل و خارج از کشور شعبه داير نمايد.

ماده 4) تابعيت مؤسسه خيريه خاندان نکونام تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و کليه اعضاي آن تبعيت خود را به قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 5) مدت فعاليت : مؤسسه خيريه خاندان نکونام از تاريخ تاسيس براي مدت نامحدود تشکيل ميگردد.

ماده 6) دارايي اوليه مؤسسه خیریه خاندان نکونام ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال می باشد که توسط اعضاء تماماً پرداخت شده و در اختيار موسسه قرار گرفته است .

ماده 7) اهداف مؤسسه عبارتند از :

 • حمايت از ايتام ، سالمندان، بيماران، زلزله زدگان ، آسيب ديدگان
 • دريافت تسهيلات از صندوقهاي داخلي و خارجي و بين المللي
 • دريافت کمک بلا عوض ازسازمانهاو صندوق هاي بين المللي
 • ايجاد صندوقهاي حمايتي و افتتاح حساب هاي دريافتي از حمايتهاي جهاني
 • صادرات و واردات داخلي و خارجي کالاي مجاز بازرگاني بين المللي

روشهاي اجرايي اهداف :
 1. افتتاح حساب در بانکهاي داخلي و خارجي به منظور جذب حمايتهاي سازمانهاي جهاني
 2. تبليغ از طريق وبسايت و نمايشگاه ها و راديوئي و تلويزيوني و تراکت و مجله و روزنامه
 3. احداث دفاتر مرکزي و شعبات فرعي در داخل و خارج از کشور و مجامع بين المللي
 4. استخدام نيروهاي انساني و سخت افزاري جهت جذب کمکهاي داخلي و بين المللي
تبصره : موسسه براي هر يک از اهداف و فعاليت هاي تخصصي خود بايستي با مصوبه هيئت مديره اقدام نمايد.


ماده 8) هيات مؤسس عبارتند از

 1. علی نکونام
 2. متین نکونام
 3. مرتضی نکونام
 4. مهدی نکونام‌
 5. محدثه نکونام
 6. مصطفی مدبر
 7. رحمان مراتی
 8. محمد جواد ودادی‌
 9. پویا علی بخشی

تبصره : هيات مؤسس مؤسسه بعد از تاسيس مؤسسه و معرفي هيات امناء از بين خود و يا ديگران مسئوليتي در قبال مؤسسه نخواهند داشت و کليه صفحات اساسنامه مي بايست به امضاي هيئت مؤسس مؤسسه برسد

ماده 9) ارکان مؤسسه عبارتند از :
الف : هيات مديره
ب : مديرعامل
د: بازرس

ماده 12) مجمع عادي سالي يکبار در6 ماه تشکيل خواهد شد .
براي رسميت جلسه حضور نصف به علاوه يک اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز راي موافق اکثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد. در صورتي که در دعوت نخست اکثريت حاصل نشد ،جلسه دوم به فاصله پانزده روز از جلسه اول تشکيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت . مجمع عمومي عادي ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره تشکيل گردد. دعوت براي مجمع عمومي از طريق کتبي يا درج آگهي در روز نامه کثير الانتشار مي باشد

ماده 14) مجمع عمومي فوق العاده هيئت مديره با شرايط زير تشکيل خواهد شد:

 1. با درخواست هيئت مديره و بازرس
 2. با در خواست يک سوم از اعضاي هيئت مديره

تبصره : دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده تلفني يا کتبي يا درج آگهي در روزنامه هاي کثير الانتشار بوده و مطابق با شرايط برگزاري مجمع عمومي عادي تشکيل و رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود

ماده 15) مجمع عمومي توسط هيات مديره مرکب از مدير عامل و رئيس هيئت مديره تشکيل ميشود.
تبصره 1 : اعضاي هيات مديره با اعلام و قبول نامزدي خود در مجمع انتخاب خواهد شد
ب: هيات مديره

ماده 16) مؤسسه خيريه خاندان نکونام ، داراي هيئت مديره اي مرکب از پنج تا هفت نفر عضو اصلي و يک نفر عضو علي البدل خواهد بود
تبصره 1: جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آراء موافق معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و غيبت هر يک از اعضاء هيئت مديره بدون عذر موجه و بدون ا طلاع قبلي تا سه جلسه متوالي و شش جلسه متناوب ، در حکم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

ماده 17) در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يک از اعضاي اصلي هيات مديره ، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره ، به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .

ماده 18) هيات مديره علاوه بر جلساتي که بطور مرتب و حداقل هر 15 روز يکبار تشکيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبي يا تلفني مدير عامل و رئيس هيات مديره تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد . فاصله بين ارسال دعوتنامه و يا تلفن و تشکيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 19) اعضاي هيئت مديره حداکثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشکيل جلسه خواهند داد و از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر خزانه دار انتخاب خواهد نمود .

ماده 20) هيئت مديره براي مدت 3 سال انتخاب خواهد شد. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و هيات مديره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي بمنظور انتخاب هيئت مديره جديد دعوت نمايد.

ماده 21) هيئت مديره نماينده قانوني موسسه بوده و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل مي باشد:

 • حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول
 • رسيدگي به حسابهاي موسسه وپرداخت بدهي ها و وصول مطالبات
 • افتتاح حساب در بانکها ي داخلي و خارجي به تشخيص مدير عامل و رئيس هيئت مديره
 • انجام تشريفات قانوني و تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در کليه مراحل قانوني در محاکم و تعيين حکم و تعيين وکيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و د ر صورت اقتضاء تفويض وواگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي يا حق توکيل به غير
 • بطور کلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فک رهن و استقراض و...انجام دهد .

تبصره 1 : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره با مهر شرکت به تنهائي معتبر خواهد بود

مديرعامل :
ماده 22 : هيات مديره مي تواند از بين خود يا خارج از اعضاي هيات مديره ، يک نفر شخص حقيقي را به مديريت عاملي مؤسسه خيريه خاندان نکونام انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد، که عزل وي نيز از اختيارات هيئت مديره خواهدبود و مديرعامل در حدود اختياراتي که از طرف هيات مديره به وي تفويض مي گردد انجام وظيفه مينمايد. تفويض مي گردد انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 1 : مدير عامل براي مدت 3 سال انتخاب خواهد شد و اگر مديرعامل عضو هيات مديره باشد ، دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيات مديره بيشتر نخواهد بود.
تبصره 2: انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع مي باشد.

د : بازرس

ماده 23) مجمع عمومي عادي هيئت امناء يک نفر را بعنوان بازرس اصلي براي مدت 3سال انتخاب خواهد نمود .
تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده 24) وظايف بازرس به شرح زير است:

 1. بررسي کليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش عملکرد مالي براي هيئت مديره
 2. بررسي گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملکرد براي اطلاع اعضاء هيئت مديره

تبصره 1: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شرکت کند.

ماده 25) کليه اسناد و مدارک موسسه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيات مديره موسسه قرارگيرد .

فصل سوم : منابع تأمين اعتبار و مواد متفرقه

ماده 26) منابع تأمين اعتبار مؤسسه خيريه خاندان نکونام از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت و وقف و از درآمد ساير فعاليتهاي مندرج در ماده 7 اساسنامه و ساير کمک ها و تسهيلاتي که در جهت تامين منابع مالي مؤسسه خيريه ضرورت دارد تامين مي شود .

تبصره 1 ـ کليه وجوه و درآمدهاي موسسه در حساب الکترونيکي مخصوصي که بنام موسسه خيريه ياران فاطمه در نزد يکي از بانکهاي رسمي کشور جمهوري اسلامي ايران و يا يکي از بانکهاي خارج از کشور به تشخيص مدير عامل و رئيس هيئت مديره مفتوح شده است نگهداري خواهد شد

ماده 27) کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسات خيريه اي که به ثبت رسيده اند و به مصرف گروه هدف مؤ سسه خيريه خاندان نکونام مي رسد از پرداخت ماليات معاف مي باشند

ماده 28) شرايط برخورداري از معافيت مالياتي توسط موسسات خيريه :

 • عدم معامله موسسان و وابستگان طبقات اول ودوم آنان و نيز هيات مديره و مديران با موسسه خيريه
 • مرجع نظارت بر در آمد و هزينه موسسات خيريه ، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه خواهد بود .
 • موسسات خيريه مکلفند صورتجلسات در آمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد ، حداکثر تا 4 ماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف 4 ماه از تاريخ وصول صورتحساب ، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانوني و آئين نامه اجرايي ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم اعلام و درصورت تاييد ، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايد .
 • انجام ساير مقررات مذکور در آئين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم .
 • عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه در هر سال مالي ، موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد .

تبصره: رعايت مفاد ماده 27و 28 در خصوص موسسات خيريه لازم الاجرا مي باشد.

ماده 29) کليه مدارک ، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزي موسسه نگهداري مي شود و مکاتبات رسمي موسسه با امضاي مدير عامل و رئيس هيات مديره و با مهر شرکت خواهد بود .

تبصره : مصوبات و صورتجلسات هيات امناء و هئيت مديره در دفاتر مخصوص به ترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 30) محل موسسه و اقامتگاه اعضاي هيات مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد پس از کسب مجوز کتبي از کميسيون ماده 26 سازمان بهزيستي بوده و به اطلاع اداره ثبت برسد.

ماده 31) موسسه داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن به تصويب هيات مديره خواهد رسيد

تبصره : هيات مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم موسسه مسئوليت قانوني دارند.

ماده 32) در ساير موضوعاتي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است مطابق مقررات قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين موضوعه کشوري عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 33) انحلال : در صورت انحلال مؤسسات موضوع دستورالعمل بند 13 مجمع عمومي فوق العاده هيئت تصفيه اي را پس از هماهنگي با کميسيون ماده 26 انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از اداي

ماده 34) انجام فعاليتهاي فرهنگي مؤسسه خيريه خاندان نکونام با رعايت مقررات و موازين مربوطه از سوي هيئت مديره. پس از اخذ مجوزهاي مربوطه مجاز مي باشد.

ماده 35) اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 35 ماده و 12 تبصره در نشست مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۸ هیئت مديره براي مدت نامحدود به تصويب رسيد.