خط کوره رنگ آمیزی

خط کوره رنگ آمیزی

خط کوره رنگ آمیزی
سال تاسیس 2004
قطعات تولیدی در کارخانه های یورو استار در تونل کوره ای رنگ آمیزی میشوند و جهت استفاده به پروژه ارسال میاشوند و در اتمام پروژه وقتی برگردانده میشوند تعمیرو در انبار جهت استفاده مجدد نگهداری میشوند.