کارخانه تولید قطعات فلزی و پلاستیکی

کارخانه تولید قطعات فلزی و پلاستیکی

تولید قطعات فلزی و پلاستیکی
سال تاسیس 2012