مجتمع کارخانجات یورو استار

مجتمع کارخانجات یورو استار

پروژه های در حال اجرا
دسته بندی:
مجتمع کارخانجات یورو استار - البرز
مکان:
البرز
سال:
مالک پروژه:
یورو استار