مسکن مهر 1200 واحدی اردبیل

مسکن مهر 1200 واحدی اردبیل

پروژه های پایان یافته
دسته بندی:
مسکن مهر اردبیل 1200 واحدی
مکان:
اردبیل
سال:
مالک پروژه:
وزارت راه و شهرسازی