مهمانسرای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

مهمانسرای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

پروژه های در حال اجرا
دسته بندی:
مهمانسرای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - قم
مکان:
سلفچگان
سال:
مالک پروژه:
سازمان مناطق آزاد تجاری