مجتمع تجاری-اداری-صنعتی یورو استار فرودگاه پیام

مجتمع تجاری-اداری-صنعتی یورو استار فرودگاه پیام

پروژه های در حال اجرا
دسته بندی:
مجتمع تجاری -اداری -صنعتی یورو استار  فرودگاه پیام
مکان:
استان البرز
سال:
1402
مالک پروژه:
..