شرکت نرم افزاری بهپردازان
 1. هتل آپارتمان يورو استار
  هتل آپارتمان يورو استار
  هتل آپارتمان يورو استار
  استان گيلان
 2. نمايشگاه دائمي ، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان
  نمايشگاه دائمي ، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان
  نمايشگاه دائمي ، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان
  منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ، استان قم - ايران
 3. نمايشگاه دائمي -نمايش و فروش، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان ، قم - ايران
  نمايشگاه دائمي -نمايش و فروش، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان ، قم - ايران
  نمايشگاه دائمي -نمايش و فروش، منطقه ويزه اقتصادي سلفچگان ، قم - ايران
  منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ، استان قم - ايران
 4. رستورانت گروه يورو استار ماربييا اسپانيا
  رستورانت گروه يورو استار ماربييا اسپانيا
  رستورانت گروه يورو استار ماربييا اسپانيا
  سان پدرو ماربييا اسپانيا
 5. رستورانت نکومادريد اسپانيا
  رستورانت نکومادريد اسپانيا
  رستورانت نکومادريد اسپانيا
  مادريد
 6. برج تجاري و مسکوني چابکسر
  برج تجاري و مسکوني چابکسر
  برج تجاري و مسکوني چابکسر
  چابکسر- گيلان- ايران
 7. تهران شهرستان پرديس
  تهران شهرستان پرديس
  تهران شهرستان پرديس
  شهرستان پرديس
 8. تهران - شهرستان پرديس
                        تهران - شهرستان پرديس
  تهران - شهرستان پرديس
  شهرستان پرديس